indekerk

Startpagina Indekerk

IN DE KERK VZW
[laatste update: 29 december 2022]

 1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van In de kerk vzw, met maatschappelijke zetel te Romboutsstraat 7, 1932 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0844.639.277. In de kerk vzw treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens die zij kan verkrijgen rechtstreeks van jou in het kader van haar diensten, activiteiten of producten. Hierna wordt naar In de kerk vzw verwezen als INDEKERK.

1.2 INDEKERK faciliteert in het ontwikkelen, organiseren en coördineren van vorming en ontmoetingsmomenten binnen de evangelicale beweging te Vlaanderen.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment door INDEKERK worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

 1. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

 1. Doel

3.1 INDEKERK kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op onderwijs, ontmoeting en cultuur en omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren van evenementen, cursussen en cultuurreizen, (ii) het aanbieden van onder andere boeken, magazines en cd’s, (iii) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn, (iv) het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband, (v) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (vi) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

 1. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met INDEKERK voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten, activiteiten of producten, en/of (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan INDEKERK hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

 1. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die INDEKERK kan gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, en telefoonnummer.

5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.

 1. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan INDEKERK en/of deelname aan evenementen, cursussen of cultuurreizen impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

 1. volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of
 2. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan INDEKERK om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de privacywetgeving.

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan INDEKERK en/of deelname aan evenementen, cursussen of cultuurreizen geef je INDEKERK de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

 • het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;
 • jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat INDEKERK haar diensten, activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;
 • statistische gegevens te verkrijgen;
 • een archief bij te houden;
 • de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;
 • door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van INDEKERK voor de uitvoering van de voorgaande punten.

6.3 INDEKERK garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering aan onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die INDEKERK aanbiedt. INDEKERK is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractspartijen.

6.4 INDEKERK slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product, of (ii) voor 5 jaar na de laatste activatie door jou als lid, of (iii) voor zolang INDEKERK (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van INDEKERK.

6.5 Derde partijen

We gebruiken Directmail van e3 Software als ons marketingautomatiseringsplatform. Door het goedkeuren van de privacyverklaring erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan e3 Software voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid vn e3 Software en de Europese richtlijnen van e3 Software.

 1. Jouw rechten

7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht:

 • op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
 • om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
 • om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;
 • om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 • om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
 • op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;
 • om jouw toestemming op basis waarvan INDEKERK gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 • om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

7.2 Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Romboutsstraat 7, 1932 Zaventem of via e-mail naar info@indekerk.be.

 1. Beveiliging

INDEKERK verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan INDEKERK bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij INDEKERK of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op INDEKERK kan worden verhaald.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en INDEKERK in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.